Våra lokaler

Läs mer om hur du ansöker om att hyra våra lokaler och vad som gäller för dig som är lokalhyresgäst.

Vara Bostäder och Vara Industrifastigheter har ett antal lokaler som lämpar sig för kontor, butiker, restaurang, industrier, förråd eller annat.

Våra lokaler

Konstruktören 1

Industrifastighet i Vara
Adress: Gradgatan 2
Yta: 2,000 kvm

Bonden 4

Industrifastighet i Vara
Adress: Badhusgatan 24
Yta: 2,404 kvm

Är du intresserad av att hyra lokal? Hör av dig till oss på telefon 0512-296 90.

Lokalhyresgäst

Här hittar du information som kan hjälpa dig i din vardag som lokalhyresgäst.

Felanmälan

Ibland uppstår det fel i din lokal. Då vill vi att du gör en felanmälan så att vi kan åtgärda felet.

Det bästa sättet att göra en felanmälan är att kontakta oss på telefon 0512-296 90 eller mejl info@varabostader.se.

Skulle något inträffa utanför kontorstid som inte kan vänta tills nästa arbetsdag, kontakta Securitas på telefon 010-470 53 00.

Underhåll och anpassning av lokalerna

I ditt avtal står vilken ansvarsfördelning som gäller för skötsel och underhåll av den lokal du hyr. Vanligtvis ansvarar hyresvärden för följande:

  • Fastighetens installationer såsom värme, vatten, el, ventilation och hissar
  • Skötsel av den yttre miljön samt snöröjning och sandning
  • Underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen
  • Byggnadens yttre underhåll såsom fasad, fönster, tak och entréer

Göra om inne i lokalen

Det inre underhållet vad gäller golv, väggar och tak ingår vanligtvis inte i hyran för lokalhyresgäster om inte annat är överenskommet i kontraktet. Vill du byta golv eller måla om väggar/tak så är det okej att göra det utan att meddela oss. Om du är osäker på vad du får, eller inte får göra i lokalen, kontakta oss för att diskutera dina planer.

Verksamheters behov förändras och därför är det naturligt att lokalen du hyr kan behöva förändras med tiden. Om ni har behov av att förändra lokalen och det krävs anpassningar av fasta installationer såsom väggar, el, vatten, avlopp eller ventilation, ska du kontakta oss för att diskutera lösningar. Tänk på att först be om lov, om ni själva, eller via egen anlitad entreprenör vill utföra åtgärder i lokalen. Arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt för att bli godkänt. Det kan också vara bra att känna till att du som hyresgäst kan bli återställningsskyldig vid en avflytt om ni gjort verksamhetsspecifika ingrepp på lokalen.

Avtal och ekonomi

Avtal och årliga hyreshöjningar

Vanligtvis skriver vi hyresavtal på 3 år, med 9 månaders uppsägningstid och med 3 års förlängning vid utebliven uppsägning.

Hyreshöjning sker alltid från och med den 1 januari med utgångspunkt från förändringar av konsumentprisindex (KPI) om inget annat är överenskommet i kontraktet. KPI fastställs av statistiska centralbyrån och jämförs årligen med överenskommet basindex i det tecknade avtalet. I de fall hyrestiden är kortare än 3 år, får hyresändringar inte ske i enlighet med KPI. Hyresökning sker då istället med en fast procentuell ökning.

Hyra

Hyra för lokalen betalar du månadsvis. Önskar du istället ha kvartalshyra kan du mejla oss så kan det oftast lösas efter överenskommelse.

Hyran betalas i förskott, vilket betyder att hyran skall vara inbetald före den sista bankdagen innan månaden börjar.

Försäkring

Vi som hyresvärd har en fastighetsförsäkring tecknad. Som hyresgäst är du skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för den egna verksamheten. Tänk också på att företagsförsäkringen bör innehålla skydd gällande skador på grund av åverkan på lokalens fönster, skyltfönster, skyltar samt entrédörrar.

Skyltning

Om du har skyltfönster i din lokal, får du använda dessa för marknadsföring utan något särskilt tillstånd. Om du däremot vill montera en skylt på fasaden eller annan plats, krävs tillstånd från Vara Industrifastigheter/Vara Bostäder och i vissa fall även bygglov från kommunen (om fastigheten ligger inom detaljplanerat område).

Systematiskt brandskyddsarbete

Både du som hyresgäst och vi som hyresvärd är skyldiga att bedriva ett brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

Beroende på vilken typ av verksamhet som du bedriver och antal personer som befinner sig i lokalen, kan utförligheten och utformningen av kontrollerna variera. Tänk på att inte blockera entréer och korridorer med varor, möbler eller dylikt för att snabbt kunna utrymma vid en brand. Du som hyresgäst har ett viktigt ansvar att se till att det finns ett brand- och inbrottsskydd som uppfyller kraven för din verksamhet och för ditt försäkringsbolag.

Räddningstjänsten Skaraborg om brandskyddsarbete Länk till annan webbplats.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut delar av, eller hela, lokalen i andrahand behöver du Vara Bostäders samtycke. Du får alltså inte utan vårt godkännande låta någon annan bedriva någon form av rörelse eller verksamhet i lokalen eller inom fastigheten.

Kontakt

E-post: info@varabostader.se
Telefon: 0512-296 90

Hjälpte informationen på sidan dig?