Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Vara Bostäder hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Till personuppgifter räknas exempelvis:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bankuppgifter
 • fotografier

Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person.

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för våra ändamål.

Vara Bostäder behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning eller när det behövs för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter (till exempel när du skickar in en ansökan, ingår i ett avtal eller gör en anmälan). I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar. Genomgående använder vi begreppet ”behandling”, som omfattar alla olika åtgärder som gäller personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Vara bostäder, med organisationsnummer 556440-4803 och adress Badhusgatan 24 i Vara, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Ta tillbaka ditt samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Vara Bostäder. För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med oss enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Viktigt att veta är att, i de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Vara Bostäder har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och syftet med behandlingen.

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i syfte att bedriva vår verksamhet gentemot dig som kund. Vid samarbete med tredje part upprättas alltid ett avtal för att säkra hanteringen av personuppgifter som behandlas.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Vara bostäder är ett kommunalt bolag och råder under offentlighetsprincipen vilket gör att vissa handlingar räknas som allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipens ramar. Dock lämnar vi regelmässigt inte ut personuppgifter.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du har anledning att tro att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Vara Bostäder så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker. Detta gäller ej när det finns laglig grund för behandlingen.

Dina rättigheter

Vara Bostäder kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Vara Bostäder utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Vara Bostäder att dina personuppgifter behandlas av bolaget och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Vara Bostäder har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Detta gäller när behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig. I de fall där det är tekniskt möjligt har du rätt att begära att vi överför uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta Vara Bostäder om du har frågor eller vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs.

E-post: info@varabostader.se
Telefon: 0512-296 90

Hjälpte informationen på sidan dig?