Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation). Här kan du läsa om hur Vara bostäder hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter och fotografier. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person.

Hur samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

Vara Bostäder är personuppgiftsansvariga

Vara bostäder, med organisationsnummer 556440-4803 och adress Badhusgatan 24 i Vara, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för våra ändamål.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i syfte att bedriva vår verksamhet gentemot dig som kund. Vid samarbete med tredje part upprättas alltid ett avtal för att säkra hanteringen av personuppgifter som behandlas.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Vara bostäder är ett kommunalt bolag och råder under offentlighetsprincipen vilket gör att vissa handlingar räknas som allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipens ramar. Dock lämnar vi regelmässigt inte ut personuppgifter.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge det anses nödvändigt, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig som kund.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@varabostader.se.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade enligt GDPR ifall det inte lagmässigt eller av annan anledning krävs att vi sparar dem. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.